Zenginlik, Aşk ve Huzur için Özel Kısa Dualar

Kuran Ayetlerine Dayanan En Tesirli Kısa Duaların Sözleri ve Türkçe Mealleri

Kuran-ı Kerim, sonsuz faziletlere sahip olup müminler için en büyük rahmet kaynağıdır. Kuran ayetlerine dayanan dualar da hiç şüphesiz ki en sahih ve en tesirli dualardır. Allah’ın kelamı olan Kuran ayetleri ile dua edip Rabbine yalvaran kişinin inşallah elleri boş çevrilmeyecek ve duaları Arş-ı Âlâ’da kabul görecektir.

  • Bu yazımızda Kuran ayetlerine dayanan 15 farklı kısa duanın sözlerini ve Türkçe meallerini sizlerle paylaşacağız. İnşallah aktaracağımız bilgiler hayırlara vesile olur.

Duaların sözlerine ve meallerine geçmeden önce duaların okunma adabı ile ilgili birkaç önemli konuda kısa açıklamalar yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Zira dua sözleri kadar mühim olan bir başka husus da dua etme adabına uygun davranmaktır. Bu itibarla kısa duaların sözlerini okuyacak müminlerin aşağıda ifade edilen “dua etmenin usul ve adabı” ile ilgili bilgileri dikkatli biçimde okumalarında fayda vardır.

Kısa duaları okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken önemli hususlar

Dua öncesinde abdest alınması

Kuran-ı Kerim’e dayanan duaların abdestli biçimde okunması büyük önem taşımaktadır. Abdestli olmak sadece bedensel temizlik anlamına gelmez. Abdest alarak dua etmek müminin duaya gösterdiği önemi ifade eder. Ayrıca abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Büyük alimler ani gelişen durumlar karşısında dua okunduğunda kişinin abdesti olmadan da Yüce Allah’a el açabileceğini ifade etmektedir. Ancak kişinin şartları uygunsa abdestsiz biçimde dua etmesi hoş karşılanmamaktadır.

Makbul zamanlarda dua edilmesi

İslam inancında mü’minler ihtiyaç hasıl olan her vakitte Rablerine el açarak dua edebilirler. Yani zaman ve mekan kavramı İslam dininde dua etme önünde bir engel teşkil etmez. Ancak dua etmenin daha makbul kabul edildiği zamanlar da vardır. Bu vakitlerde yapılan duaların icabeti daha güçlüdür. Farz namazlarından sonra, seher vakitlerinde, ezan okunduktan sonra, bayram sabahlarında, perşembe gecelerinde, cuma günlerinde, kandil gecelerinde ve arefe günlerinde yapılan duaların daha makbul olduğu ifade edilmektedir.

Bir miktar sadaka vermenin fazileti

Duaların kabulü açısından sadaka vermek zorunlu bir uygulama değildir. Yani kişi dua ederken mutlaka sadaka vermek zorunda değildir. Ancak sadaka vermenin rahmet kapılarının açılmasına vesile olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. İhtiyaç sahibi müminleri sevindiren kişinin dualarının daha hızlı biçimde kabul gördüğüne dair pek çok büyük alimin görüşü bulunmaktadır.

Peygamber efendimize salavat getirmek

Peygamber efendimize salavat getirdikten sonra dua etmek duaya olan icabeti arttırır. Ayrıca kişi salavat getirdikten sonra Kuran’dan birkaç kısa sure okuyup ardından duasının sözlerine geçerse İnşallah çok daha hayırlı olur.

Dua ederken aceleci davranmamak

Dua eden müminler duanın kabulü konusunda aceleci davranmamalı ve istekleri hasıl oluncaya kadar sabırla dua etmeye devam etmelidir. Dua ederken aceleci davranmanın duanın kabulüne engel olduğunu bizzat Hazreti Muhammed ifade etmiştir. Bu gerçekten hareketle müminlerin sabırlı bir şekilde dua etmeleri en doğru davranış tarzı olacaktır.

Duaların Kabulünde En Önemli Şart: İçten ve Samimi Duygularla Dua Etmek

Duaların kabul görmesine vesile olan en önemli etken içten ve samimi duygularla dua etmektir. Bir müminin bütün kalbiyle yüce Rabbine el açması duanın kabul görmesi açısından son derece önemlidir. Bilinçli bir mümin duaları kabul eden tek merciin yüce Allah olduğunu bilmeli ve tam bir teslimiyet ile dua etmelidir. Kişinin bütün samimiyetiyle yüce Allah’a el açması halinde inşallah Rahmân ve Rahîm olan Allah kulu için en hayırlı olanı kendisine nasip edecektir.

Dua etme adabı ile ilgili ifade ettiğimiz bu açıklamalardan sonra 15 farklı kısa duanın sözlerini ve meallerini aktarabiliriz:

Zor Durumlardan Kurtulmaya Vesile Olan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym (amin)

Duanın Türkçe meali

“Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe-129)

Müminlerin Doğru Kararlar Vermesine  Vesile Olan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ellezı halekanı fe hüve yehdın (amin)

Duanın Türkçe meali

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.” (Şuarâ-78)

Müminler için Geniş Rızık Kapılarının Açılmasına Vesile Olan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız. (amin)

Duanın Türkçe Meali

Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. (Şûrâ-19)

Başarıya Ulaşmak için Okunan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra. İnneke künte bina besıyra (amin)

Duanın Türkçe meali

Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Hârûn’u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tespih edelim diye, Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.” (Tâ-Hâ, 25-35)

Müminlerin Kaza Beladan Korunmalarına Vesile Olan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun (amin)

Duanın Türkçe meali

“Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe-51)

Aile Huzurunu Temin Eden Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama. (amin)

Duanın Türkçe Meali

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

En Tesirli ve En Kısa Şifa Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (amin)

Duanın Türkçe meali

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuara-80)

Özel Hayattaki Sıkıntıların Bitmesini Sağlayan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Duanın Türkçe meali

Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. (Duha suresi)

Nazarın Tesirlerini Ortadan Kaldıran Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

“Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.” (amin)

Duanın Türkçe meali

Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür. (Kalem 51-52)

Psikolojik Sorunları Ortadan Kaldıran ve Huzuru Temin Eden Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

Duanın Türkçe meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresi)

Büyük Bir Zenginliğe ve İtibara Kavuşmayı Sağlayan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel Vehhab. (amin)

Duanın Türkçe meali

Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi. (Sad-35)

Kötü İnsanların Şerrinden Korunmayı Sağlayan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya’melun (amin)

Duanın Türkçe meali

“Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.” (Şuara-169)

Müminlerin Cesaretini ve Gücünü Artıran Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun (amin)

Duanın Türkçe meali

Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. (Yûnus-62)

Günahların Affına Vesile Olan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın (amin)

Duanın Türkçe meali

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn-118)

Yalnızlıktan Kurtulmaya Vesile Olan Kısa Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın. (amin)

Duanın Türkçe meali

Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. (Enbiya-89)

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Dilerseniz Hastaya Okunacak Dualar ve Gece Okunacak Dualar başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Zenginlik, Aşk ve Huzur için Özel Kısa Dualar” üzerine bir yorum

  1. Selam ben sevdiyim insanla yuwa kurmak istiyorum sikintilar gecsin ve guzel gunler gelsin istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir