Kur’an’da Geçen En Özel Dua Ayetleri Harika

Dua Ayetleri, Her Türlü Derdin Dermanı Olan ve Her Türlü Muradı Gerçekleştiren Bu Ayetler Müthiş Etkili!

Bu yazımızda siz değerli kardeşlerimize dua ayetleri başlığı altında Kur’an-ı Kerim’de geçen hemen hemen bütün dua ayetlerini sunmaya çalıştık ve bu ayetlerin hangi dertlere şifa olduğunu ve hangi sıkıntılara deva olduğunu da izah etmeye çalıştık.

Yazının uzunluğuna bakmadan baştan sona kadar okumanızı ve her türlü derdinize şifa ve rahmeti Kur’an-ı Kerim’den temin etmenizi tavsiye ederiz:

Kur’an’da Geçen Dualar

Her Türlü Muradı Gerçekleştiren Dua Ayetleri

Aşağıya alacağımız ayetler yani dua ayetleri, bir insanın her türlü muradını gerçekleştirebileceği dua ayetleri olarak bilinmektedir ve bu nedenle herhangi bir kişi, herhangi bir sıkıntısını def etmek ve istediği şekilde amacına ulaşabilmek için bu ayetleri okuyarak muradını gerçekleştirebileceğini bilmelidir:

Fatiha Sûresi 1-5.  Ayetler

Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.  Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bir kişi Fatiha Suresi’ni gece uyumadan önce 7 defa okursa ve kalbindeki muradını gerçekleştirebilmek için Cenab-ı Hakk’a içtenlikle yönelirse, o kişinin her türlü meşru dileği gerçekleşir ve Cenab-ı Hak, o kişiye rahmetiyle muamele eder inşallah.

İslam alimlerine göre bu güzelliğin gerçekleşebilmesi için, kişinin her gece uyumadan önce 7 defa Fatiha Suresi’ni okuması ve sonrasında da niyetine odaklanması ve bunu bir ay boyunca devam ettirmesi gerekmektedir.

Dua Ayetleri ve Bakara Suresi Mucizesi

Bir kişi, aşağıya alacağımız ve Bakara Suresi’nde geçen dua ayetlerini her gün gece uyumadan önce birer defa okursa ve bu şekilde yatağına girip kalbinde tuttuğu arzuyu gerçekleştirmeye çalışırsa, o kişi, Allah’ın merhametine layık bir hale gelecek ve kısa zaman içerisinde kalbindeki bütün arzuların en güzel şekilde gerçekleştiğine şahit olacaktır.

Yapılması gereken işlem şudur:

Bakara Suresi’nde geçen ve 67. ayet ile başlayıp 286. ayet ile biten ve aşağıya aldığımız bütün ayetleri gece uyumadan önce 1 defa okumalı ve bu okuma sonrasında da şu ifadeleri telaffuz etmelisiniz:

  • “Allah’ım, senin dergahına gelip Bakara Suresi’nin faziletine sığınıp senden kalbimdeki muradın gerçekleşmesi için temennide bulunuyorum ve bana en güzel şekilde yardım edeceğinin bilincinde olduğum için müracaat edebileceğim tek dergahın senin kapın olduğunu biliyorum. Öyleyse bütün Enbiyalara ve bütün evliyalara yardım ettiğin gibi bana da yardım elini uzat ve beni de faziletine ulaştır, amin.”

Evet, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bir kişi Bakara Suresi 67. ayet ile başlayıp 286. ayet ile biten ve aşağıya teker teker anlamları ile birlikte aldığımız ayetleri birer defa okuyup ardından da yukarıdaki ifadeleri telaffuz ederse, Allah’ın merhametine mazhar olacak ve o kişinin kalbindeki bütün arzular en güzel şekilde gerçekleşecektir inşallah:

Bakara Sûresi: 67.  Âyet

Okunuşu: “…Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.”

Anlamı: “…Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Sûresi: 127. Âyet

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”

Bakara Sûresi: 128. Âyet

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”

Bakara Sûresi: 201. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara Sûresi: 250. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”

Bakara Sûresi: 286. Âyet

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

Dua ayetleri ile alakalı yazımıza devam ederken mümkün mertebe Kur’an-ı Kerim’deki bütün dua ayetlerini siz değerli okurlarımıza sunmaya çalışıyoruz ve bu anlamda Bakara Suresi mucizesinden sonra, şimdi de sırasıyla diğer dua ayetlerine geçmek istiyoruz.

Bu aşamada aşağıya alacağımız ayetlerin kişiye günlük hayatında muazzam bir güç ve özgüven katan ayetler olduğunu bilmelisiniz ve bu ayetleri okuyarak hayatınızın değişebildiğine de şahit olmalısınız.

Evet, bu ayetleri düzgün bir şekilde okuyup kendinizi Cenab-ı Hakk’ın merhametine bırakırsanız, hayatınızda güç ve özgüvenin yanıbaşınızda olduğuna şahit olacak ve Cenab-ı Hakk’ın size bu dua ayetleri ile güç ve özgüven sağladığını görmüş olacaksınız inşallah:

Kişiye Güç ve Özgüven Sağlayan Dua Ayetleri

Âl-i İmrân Sûresi: 8. Âyet

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.”

Anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

Ârâf Sûresi: 47. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!”

Ârâf Sûresi: 126. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”

Ârâf Sûresi: 155 . Âyet

Okunuşu: “…Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn.”

Anlamı: “…Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”

Ârâf Sûresi: 156 . Âyet

Okunuşu: “Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk…”

Anlamı: “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük…”

Yûnus Sûresi: 85. Âyet

Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.”

Anlamı: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”

Hud Sûresi: 41. Âyet (Gemiye Binince Okunacak)

Okunuşu: “…Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm.”

Anlamı: “…O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.”

Hud Sûresi: 47. Âyet

Okunuşu: “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyanat uğrayanlardan olurum.”

Hud Sûresi: 88. Âyet

Okunuşu:  “…Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb.”

Anlamı: “…Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim.”

Bir kişi yukarıya aldığımız ayetleri sessiz bir yere geçtikten sonra sırasıyla ve art arda hem Arapça okunuşu ile hem de Türkçe meali ile birer defa okuyup Cenab-ı Hakk’ın kendisine güç ve özgüven vermesini temenni ederse ve bunu 1 ay boyunca tekrar ederse, o kişinin ruhunda mucizeler yaşanacak ve kişi, hayatı boyunca cesaret ve özgüven abidesi olarak hayatına devam edecektir inşallah.

Bu uygulama gerçekleştirilirken kişinin öncelikle tam bir teslimiyet ile Allah’a yönelmesi ve sonrasında da Cenab-ı Hakk’ın varlığını ruhunda duyup yukarıya almış olduğumuz ayetleri sırasıyla birer defa okuması ve sonrasında da şu kelimelerle Allah’a yönelmesi gerekmektedir ve bunu bir ay sürdürmesi şarttır:

  • “Allah’ım, Kur’an-ı Kerim’de biz mümin kullarına bahşetmiş olduğun dua ayetlerinden özgüven ve cesaret ile alakalı olanları bana özgüven ve cesaret bağışlaman amacıyla teker teker okudum ve şimdi de senin merhametinin bana yar ve yardımcı olması temennisiyle dergah-ı izzetine müracaat ediyorum. Ne olur dualarımı kabule karin eyle ve ne olur bana merhametinle muamele eyle. Amin.”

Bu önemli dua ayetlerini aktardıktan sonra şimdi de insanı her türlü kötülükten muhafaza eden dua ayetleri üzerinde duralım ve öncelikle Yusuf Suresi’nde geçen bir dua ayeti ile başlayalım:

Okumalısınız:Hastaya Okunacak Dua

İnsanı Her Türlü Kötülükten Muhafaza Eden Dua Ayetleri

Yusuf Sûresi: 101. Âyet

Okunuşu:  “…Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.”

Anlamı: “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

Rivayetlere göre bir kişi öğle namazından sonra Yusuf Suresi’nde geçen bu dua ayetini 7 defa okursa ve anlamını da kavrayarak telaffuz ederse, o kişinin bütün dertlerden azad olacağı ve bütün sıkıntılarının bertaraf edileceği, yani Allah’ın merhametine layık olacak bir hale geleceği bildirilir.

İbrahim Sûresi: 40. Âyet

Okunuşu: “Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

İbrahim Sûresi: 41. Âyet

Okunuşu: “Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!”

Bir kişi İbrahim Suresi’nde geçen bu ayetleri yatsı namazından sonra 3’er defa okursa ve bu telaffuz esnasında da ayetlerin anlamına vakıf olmaya çalışırsa, bunu bir hafta boyunca devam ettirmesi halinde o kişinin çevresinde dolaşan ve kendisine zarar vermek isteyen bütün kötü varlıklar def olup gidecek ve kişi manevi anlamda rahatlamaya başladığını hissedecektir inşallah.

Yani İbrahim Suresi’nde geçen ve yukarıya aldığımız bu ayetleri yatsı namazından sonra 3’er defa okursanız ve bunu bir hafta boyunca devam ettirirseniz, Allah’ın izniyle bütün sıkıntılarınızdan kurtulduğunuza da şahit olacaksınız ve size zarar vermeye çalışan bütün kötü enerjilerin şerrinden emin olup hayatınızı güzellikler ile geçireceksiniz inşallah.

İsrâ Sûresi: 24. Âyet

Okunuşu: “…Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.”

Anlamı: “…Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!”

İsrâ Sûresi: 80. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Anlamı: “…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

İsra Suresi’nde geçen bu dua ayetleri bir müminin özellikle ikindi namazı sonrasında 1 ay boyunca devam ettirmesi gereken ayetlerdir ve rivayetlere göre ikindi namazı sonrasında bu ayetler düzgün bir şekilde 3’er defa okunursa, bu mübarek ayetleri okuyan kişi her türlü musibetin şerrinden emin olacak ve çevresindeki insanlar da bela ve musibetlerden uzak durmaya başlayacaktır.

Yani bir insan ikindi namazından sonra yukarıya aldığımız ayetleri 3’er defa okuyup bunu bir hafta boyunca devam ettirirse, Allah’ın izniyle hem kendisi hem de aile fertleri Cenab-ı Hakk’ın koruma kalkanı ile muhafaza edilecek ve kendilerine hiçbir sıkıntı isabet edemeyecektir.

Kişinin Faziletini Arttıran ve İnsana İtibar Kazandıran Dua Ayetleri

Kehf Sûresi: 10. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Sûresi: 24. Âyet

Okunuşu: “…Asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ.”

Anlamı: “…Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır.”

Tâhâ Sûresi: 25-28. Âyetler

Okunuşu: “…Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.”

Anlamı: “…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.”

Tâhâ Sûresi: 114. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi zidnî ılmâ.”

Anlamı: “…Rabbim, ilmimi artır.”

İnsana İtibar ve Şirinlik Kazandıran Dua Ayetleri

Enbiyâ Sûresi: 83. Âyet

Okunuşu: “…Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.”

Anlamı: “…Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”

Enbiyâ Sûresi: 89. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.”

Anlamı:  “…Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.”

İslam alimlerinin aktarmış oldukları rivayetlere göre bir kişi Enbiya Suresi’nde geçen ve yukarıya aldığımız dua ayetlerini her akşam namazından sonra 3’er defa anlamı ile birlikte okursa ve bunu yaparken de Cenab-ı Haktan tibar ve şeref, fazilet ve izzet gibi taleplerde bulunursa, o kişi kısa süre içerisinde Cenab-ı Hakk’ın kendisine lütfettiği itibar ve şirinlik nasibi ile nasiplenecek ve çevresindeki insanların itibarına layık olacaktır. Bu duanın rivayetlere göre 7 gün üst üste yapılması kafi gelecektir.

Kişinin Fakirlikten Kurtulup Zenginliğe Kavuşmasına Vesile Olan Dua Ayetleri

Bir insan, fakirlik sıkıntısını bertaraf etmek; bundan sonraki hayatında bolluk ve bereket içerisinde bir hayata mazhar olmak, yani içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan kurtulmak ve genişliğe kavuşmak istiyorsa, Müminun Suresi’nde geçen ve aşağıya aldığımız ayetleri her yatsı namazından sonra birer defa sırasıyla okumalı ve sonrasında da şöyle dua etmelidir:

  • “Allah’ım, faziletin sahibi sensin, faziletinle beni de zenginliğe kavuştur.”

Müminun Sûresi: 26. Âyet

Okunuşu: “…Rabbinsurnî bimâ kezzebûni.”

Anlamı: “…Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”

Müminun Sûresi: 29. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente hayrul munzilîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.”

Müminun Sûresi: 97-98. Âyetler

Okunuşu: “…Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.”

Anlamı: “…Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Müminun Sûresi: 109. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Rivayetlere bakıldığında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu ayetleri okuyup fakirlik ve yoksulluk illetini bertaraf eden birçok insanın varlığından söz edilmektedir ve bu anlamda bu ayetlerin gerçekten mucizevi özellikler gösterdiği bilinmektedir.

Öyleyse biz müminler de Cenab-ı Hakk’ın bu şifa kaynağından mümkün mertebe istifade etmeye çalışmalı ve kendimizi bu dua ayetlerinin merhametine bırakmaya çalışmalıyız.

Bir Mümin Bu Dua Ayetlerini Okursa Hayatı Boyunca Cesaretli Olacaktır İnşallah

Birçok İslam alimine göre bir kişi, aşağıya alacağımız dua ayetlerini gece uyumadan önce birer defa art arda anlamı ile birlikte okursa ve bunu 1 ay boyunca devam ettirebilirse, o kişinin hayatında daima bir cesaretin ve özgüvenin geliştiği görülecek ve kişi gerçek anlamda müthiş bir cesaret ve özgüvene sahip olarak hayat yolculuğunu başı dik bir şekilde ve vakur bir eda ile devam ettirecektir.

Furkan Sûresi: 65. Âyet

Okunuşu: “..Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”

Furkan Sûresi: 74. Âyet

Okunuşu: “..Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

Şuara Sûresi: 83-85. Âyetler

Okunuşu: “Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn. Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn. Vec’alnî min veraseti cennetin naîm.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

Evet, yatsı namazı sonrasında bu dua ayetlerinin birer defa okunması, Allah’ın izniyle size de cesaret ve özgüven anlamında muazzam bir potansiyel bahşedecek ve hayatınızda ciddi değişimler yaşamaya başlayacaksınız inşallah.

Okumak İsteyebilirsiniz: Kısa Dualar

Kişinin Başarıdan Başarıya Koşmasına Vesile Olan Dua Ayetleri

İslam alimlerinin beyanlarına göre aşağıya alacağımız dua ayetlerinden herhangi birini güzel şekilde okuyan bir kişi, Allah’ın izniyle başarıdan başarıya koşacak ve elini neye atsa o işte muvaffak olmanın şerefine ve onuruna kavuşacaktır inşallah.

Aşağıda aktaracağımız dua ayetlerinden herhangi birini seçerek o dua ayetini gün içerisinde toplamda 9 defa okumanız gerekmektedir ve bunu yaparken de Cenab-ı Haktan hangi konuda başarılı olmak istiyorsanız o konuda bir dilekte bulunmanız ve o talebi sürekli bir şekilde aklınızda tutmanız gerekecektir.

Neml Sûresi: 19. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

Kasas Sûresi: 16. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi innî zalemtu nefsî fagfirlî…”

Anlamı: “… Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla…”

Kasas Sûresi: 21. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi neccinî minel kavmiz zâlimîn.”

Anlamı: “… Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”

Kasas Sûresi: 24. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”

Evet, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yukarıdaki dua ayetlerinden herhangi birini seçip onu gün içerisinde toplamda 9 defa olacak şekilde okumalı ve bunu 9 gün boyunca devam ettirmelisiniz. Bunu yapmanız halinde Cenab-ı Hakk’ın size başarılı bir gelecek hazırladığını ve önünüzdeki bütün engellerin en güzel şekilde kaldırıldığını görecek ve Allah’ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya başlayacaksınız.

Bütün Kötülükleri Def Eden ve Musibetleri Ortadan Kaldıran Dua Ayetleri

Bir kişi, kendisine musallat olan bütün musibetleri ortadan kaldırmak, bütün kötülükleri def etmek ve kendisini adeta bir koruma kalkanı içerisine alıp hem kendisini hem de yakın çevresindeki insanları bu koruma kalkanı içerisinde muhafaza etmek istiyorsa, aşağıda aktaracağımız dua ayetlerini art arda toplamda 7’şer defa okumalı ve sonrasında da kendisini bu manevi koruma kalkanı içerisinde görmeye başlamalıdır.

Saffat Sûresi: 100. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi heb lî mines sâlihîn.”

“Ey Rabbim! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et!”

Mümin Sûresi: 7-8. Âyetler

Okunuşu: “…Rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı: “… Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!”

Zuhruf Sûresi: 13-14. Âyetler (Bir Araca/Binite Binince Okunacak Duâ)

Okunuşu: “…Subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn.”

Anlamı: “…Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”

Ahkaf Sûresi: 15. Âyet

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.”

Yukarıda aktarmış olduğumuz dua ayetlerinin işlevsel olabilmesi için bu ayetlerin art arda 7’şer defa okunması ve bu işlem gerçekleştirilirken de kişinin hem kendisini hem de yakın çevresindeki insanları bir koruma kalkanı içerisinde hayal etmesi gerekmektedir.

Bu okumanın 7 gün boyunca devam etmesi halinde Allah’ın izniyle her türlü bela ve her türlü musibet ortadan kalkacak, kişi tam bir hayır ve mutluluk atmosferinde yaşamaya başlayacaktır.

Rızık ve Bereketi Arttıran Dua Ayetleri

İslam alimleri aşağıdaki dua ayetlerinin her birinin kişinin rızkına genişlik kattığını ve kişinin bereketine gerçek anlamda mucizevi bir bolluk getireceğini ifade ederek bu ayetleri düzgün bir şekilde okuyan bir müminin hayatı boyunca rızık sıkıntısı yaşamayacağını ve darlıktan kurtulup bahtiyarlığa ulaşacağını ifade etmişlerdir.

Bu konuda İslam alimlerinin görüşüne göre aşağıdaki dua ayetlerinin her birini sırasıyla 3’er defa okumalı ve bunu 30 gün boyunca sürdürmelisiniz:

Haşr Sûresi: 10. Âyet

Okunuşu: “..Rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”

Mümtehine Sûresi: 4-5. Âyetler

Okunuşu: “..Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı:  “…Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.”

Bu ayetleri 30 gün boyunca günde 3’er defa okuyarak içinde bulunduğunuz maddi sıkıntıyı komple hayatınızdan söküp atabilir ve azim ile hareket etmeniz halinde bu gibi sıkıntılara maruz kalmadan mutlu ve mesut bir hayat yaşamanın keyfini sürebilirsiniz inşallah.

Bir Kişinin Hayatı Boyunca Muvaffakiyet Kazanması Amacıyla Okuyabileceği Dua Ayetleri

Eğer herhangi bir konuda başarıya ulaşmak istediğiniz halde başarılı olamıyorsanız, yani bir şekilde karşınıza bir engel çıkıyor ve yapmak istediğiniz şeyi yapamıyorsanız, tam olarak aşağıdaki ayetlerin derdinize derman olacağını ve yaranıza merhem süreceğini ifade edebiliriz.

Çünkü aşağıdaki ayetler bir kişinin hayatı boyunca tam manası ile muvaffakiyet kazanabilmesi için okuyabileceği oldukça etkili ve kalıcı özelliklere sahiptir.

Birçok rivayet, bu ayetlerin kişinin, istediği alanda başarılı olabilmesini ve muvaffakiyet kazanabilmesini sağlayabilecek mucizevi etkiler taşıdığını ifade etmişlerdir ve bu anlamda aşağıdaki ayetlerden herhangi birini kişi kendi hayatına şiar edinmelidir, demişlerdir.

Bu ayetlerden herhangi birini gün içerisinde toplamda 17 defa okumalı ve bunu 17 gün boyunca devam ettirmelisiniz:

Tahrim Sûresi: 8. Âyet

Okunuşu: “…Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”

Kalem Sûresi: 51-52. Âyetler (Nazar Duası)

Okunuşu: “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.”

Anlamı: “O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. Oysa o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

Nuh Sûresi: 28. Âyet

Okunuşu: “Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ.”

Anlamı: “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Şimdi de Kur’an-ı Kerim’de geçen dua ayetleri içerisinde yer alan ve şifa kaynağı olarak okunabilecek, her biri ayrı ayrı mucizevi özellikler gösteren birkaç ayet üzerinde durup yazımızı noktalayalım:

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Dua Ayetlerinden Olan Şifa Âyetleri (Hastalara Okunacak Dualar)

Okunuşu: “…Ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn.”
Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Okunuşu: “…Ve şifâun limâ fîs sudûr…”
Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

Okunuşu: “…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs…”
Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

Okunuşu: “Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîn…”
Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Okunuşu: “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn.”
Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Okunuşu: “…Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ’…”
Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimize göre bu ayetlerin her birinin gerçekten de mucizevi etkilere sahip olduğu bilinmektedir ve her bir peygamberin bu ayetlere benzer ayetleri okuyarak şifa bulduğu ve Cenab-ı Hakk’ın rahmetine mazhar olduğu gerçeği de defalarca dile getirilmiştir.

Bu anlamda biz müminler de Cenab-ı Hakk’ın bize örnek olsun diye göstermiş olduğu ve Kur’an-ı Kerim’de dile getirmiş olduğu bu ayetleri her fırsatta okumaya ve tilavet etmeye çalışmalı ve böylelikle Cenab-ı Hakk’ın şifa ve merhametini kendimize celb etmeye çalışmalıyız.

Dua ayetleri konusunda sunmuş olduğumuz ve Kur’an-ı Kerim’den derlemiş olduğumuz bu ayetleri bitirdikten sonra şimdi de önemli bir kitap tavsiyesinde bulunup yazımızı noktalayalım:

Dua Ayetleri ve Kenzül Dua Kitabının Mucizevi Gücü

Eğer Abdülkadir Çelik Bey tarafından hazırlanan ve şimdiye kadar binlerce insanın hayatında müthiş gelişmelerin yaşanmasında vesile olan Kenzül Dua Kitabı ile daha önce karşılaşmadıysanız, şimdi bu kitaptan gerçek anlamda istifade etmenin vakti olduğunu ifade etmeliyiz ve size bu kitabı şiddetle tavsiye ettiğimizi dile getirmeliyiz.

Bu anlamda kitabın okuyucu yorumları sizin de gerçekten etkilenmenize vesile olacak ve bu kitabın etki gücünü ortaya koyacaktır, işte aşağıya bazı okuyucu yorumlarını ve kitabın indirme linkini alıyoruz:

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Sitede bulunan farklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz, mesela şu dua yazımız da ilginize çekecektir: Gece Okunacak Dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir