Korku Duası Olarak Okunan Tesirli Niyazlar

korku duası

Düşmanların şerrinden koruyan korku duası

Bu tesirli dua düşmandan ve kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü zarardan korunmak için okunmaktadır. Bu niyaz kişinin emniyet içinde bir yaşam sürdürmesini sağlar. Ayrıca düşmanlarına karşı uyanık olmasını ve onlarla cesur biçimde yüzleşmesini de temin eder.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (amin)

Nisa suresinin 132. ayeti kerimesi olan bu dua aynı zamanda “iftira ve dedikodudan koruyan dua” olarak da bilinir. Bu duayı okuyan müminler düşmanın her türlü çamur atmalarına ve iftiralarına karşı korunmuş olur.

Her türlü kaza ve musibetten koruyan iki tesirli korku duası

İslam tarihi boyunca her türlü korku ve musibete karşı okunan 2 tesirli dua öne çıkmıştır. Bu dualardan birincisi riskli zamanlarda okunan duadır ve şiddetli geçen belli bir dönemde korunmayı sağlar. Yani bu dua “zaman” ile ilgilidir. İkinci korku duası ise mekan yani “yer” ile alakalıdır. Müminler tehlikeli yerlere gittiklerinde bu duayı okurlar.

Bu iki duanın sözleri ve okunma usulü şöyledir:

Zaman ile ilgili korku duası

Bu korku duası sabah 3 defa okunur ve Allah’ın izniyle kişiye akşama kadar herhangi bir musibet tesir etmez. Akşam vakti de 3 defa okunduğunda sabaha kadar bütün musibetlerden korunmuş olur. 

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim. (amin)

Bu dua Hz Muhammed’in hadislerinden birine dayanır ve Ebu Davud tarafından nakledilmiştir. 

Deprem, salgın hastalık veya toplumsal kargaşa gibi korkunun güçlü olduğu zamanlarda okunursa inşallah müminler korunmuş olacaktır.

Mekan (yer) ile ilgili korku duası

Hz Muhammed’in sözlerine dayanan bu korku duası büyük hadis alimi Müslim tarafından aktarılmıştır. Her türlü tehlikeye karşı yüce Allah’ın kelimelerine yani ayetlerine sığınmayı ifade eder. Bu duayı okuyarak bir yere giden kişiye inşallah kazasız belasız dönmek nasip olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka’ (amin) 

Riskli yolculuklardan önce de bu duanın okuması İnşallah musibetlerden korunma yolunda hayırlı sonuçlar verecektir.

Eğer müminler tehlikeli bir zaman diliminde ve tehlikeli bir yerde bulunuyorlarsa her iki duayı art arda okuyarak yüce Allah’tan yardım dilemelidir. İnşallah şartlar ne kadar çetin olursa olsun yüce Allah müminleri hıfzedecek yani her türlü musibetten koruyacaktır.

Ani korkular karşısında okunması tavsiye edilen korku duası

Korku, insan iradesinin dışında gelişen bir durumdur. Bu nedenle insanın korkularını kontrol etmesi tam anlamıyla mümkün değildir. Bazen ortaya çıkan ani durumlar karşısında insan şiddetli korku hissine kapılabilir ve ciddi hatalar işleyebilir. Büyük alimler ani gelişen durumlar karşısında şu kısa duanın okunmasını tavsiye etmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyallahü ve ni’mel vekil. (amin)

Kişi korkusundan tamamen sıyrılıp rahata kavuşuncaya kadar bu dua sözlerini art arda tekrarlayabilir.

“Hasbiyallahü ve ni’mel vekil.” ifadesi korku duasının yanı sıra pek çok farklı konuda büyük fazilete sahiptir. Doğru karar verme, helal rızık kazanma, unutkanlıktan kurtulma ve hayırlı evlat sahibi olma gibi pek çok farklı durumda da bu dua okunabilir. Büyük alimlere göre bu kısa dua, “devamlı müminlerin zihninde ve dilinde olması gereken” büyük bir rahmet vesilesidir.

Uykusunda korkan kişilerin okuyacağı dua

Bu tesirli dua Hz Muhammed’in bir hadisi şerifine dayanır. Peygamber efendimizin ağzından çıkan sözlerle dua eden kişi İnşallah uykusunda hiçbir korku duymayacaktır. 

Bu dua korku nedeniyle rahat uyuyamayan kişiler tarafından bizzat okunabileceği gibi onların yakınları tarafından da vekaleten okunabilir. Ancak büyük alimler uykusunda korkan yetişkinlerin bu duayı bizzat okumalarının daha tesirli olacağını ifade etmektedir. Uykusunda korkan çocuklar için ise anne-babaları veya diğer yakınları bu duayı okuyabilir.

Bu tesirli dua bir teslimiyet duasıdır. Kişi uyumadan önce tüm bedenini ve ruhunu yüce Allah’a teslim eder. Böylece emin bir halde uykuya dalar. Bu duanın fazileti sayesinde kişi rahat bir uyku çeker. Rahat uyku hem ruhsal hem de bedensel olarak kişinin sıhhat bulmasını sağlar. Bu itibarla korkudan uzak bir uyku çekmek, mutlu olmanın da önemli bir şartıdır.

Buhari, Müslüm ve Tirmizi gibi Büyük hadis alimlerinin kitaplarında geçen duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk ve veccehtü vechi ileyk ve fevvadtü emri ileyk, ve elce’tü zahri ileyk, rağbeten ve rahbeten ileyk. La melcee vela mencee minke illa ileyk. Amentü bi kitabikellezi enzelte ve rasulikellezi erselte.(amin)

Dua sözleri uyumadan hemen önce okunur. Dua sözlerinin art arda 3 defa tekrar edilmesi daha makbul olacaktır. Ayrıca kişinin bu duayı okurken yatağında uzanmış vaziyette olmaması gerekir. Kişi dua etme adabına uygun olarak kıbleye dönecek, dizleri üzerine çökecek ve ellerini semaya açarak yüce Rabbine dua edecektir. Dua bittikten sonra yatağına girecek ve Allah’ın izniyle herhangi bir korku duymadan uykuya dalacaktır.

Vesveseden kaynaklanan korkular için okunan dua

Sahih kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilere göre bu dua Hz Muhammed tarafından İbni Abbas’a öğretilmiştir.

Rivayete göre bir gün İbni Abbas Peygamber Efendimize gelmiş ve vesveseden dolayı korkuya kapıldığını belirtmiştir. Peygamber Efendimiz kendisine bu duanın sözlerini okutmuş ve ardından sahabe bütün vesveselerinden kurtulmuştur. Bu olaydan sonra Hz Muhammed’in İbni Abbas’a öğrettiği şu dua sözleri İslam dünyasında “Vesvese ve endişeden kurtulma duası” olarak okunmaya başlamıştır.

Bismillahirrahmanirrahim

Lâilâhe illâllâhül azîmül halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü’l arşil azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbüs semâvâti verabbül ardı verabbül arşil kerîm. (amin)

Bu tesirli korku duası kişinin aklına vesvese her geldiğinde ve kendisini sıkmaya başladığında okunabilir. Allah’ın izniyle dua peş peşe 7 defa okunduğunda vesveseden hiçbir iz kalmayacak ve mümin rahata kavuşacaktır. Eğer vesveseli ruh hali müminin kişiliği haline gelmişse ve devamlı olarak bir vesvese hali söz konusu ise duanın her sabah 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. İnşallah birkaç gün gibi kısa bir sürede müminin bütün ruhsal yapısı değişecek ve vesveseden tamamen kurtulacaktır. Bu duanın fazileti sayesinde kişiliği değişen ve bambaşka bir insan haline gelen sayısız mümin vardır. Bu müminlerin anlatımına göre dua ile birlikte ruhsal yapıda o kadar ciddi değişimler görülmüştür ki dua okuyan kişi bile kendisindeki değişikliğe adeta inanamamıştır. Fakat unutulmamalıdır ki dualar müminler için kurtuluş reçetesidir ve sonsuz fazilete sahiptir.

Korkuyu yenmek için hangi esmalar okunur?

Yüce Allah’ın güzel isimleri olan esmalar sahip oldukları anlama göre farklı konularda dua hükmünde okunabilir. Zira yüce Allah’a güzel isimleri ile hitap ederek ondan yardım istemek İnşallah duaların kabulünde etkili olmaktadır. Her konuda dua olarak okunan farklı esmalar vardır. Korkulardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen esmalar ise 4 tanedir. Bu esmaların dua hükmünde okunması ile İnşallah kişi 4 bir yandan muhafaza edilecek ve kendisine hiçbir korku isabet etmeyecektir.

Söz konusu bu 4 esmayı şerif dua hükmünde şöyle peş peşe okunur:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Azîm, Ya Metîn, Ya Müheymin, Ya Selâm. (amin)

Bu esmalar her türlü korku ve endişeden kurtulmak için zikir hükmünde okunabilir. Duada geçen esmaların Türkçe karşılıkları şöyledir:

El-Azîm esması “sonsuz azamet sahibi ve en büyük olan” anlamına gelir.

El-Metîn “çok sağlam olan ve sonsuz kuvvete sahip” manasını taşır.

El-Müheymin esması “koruyan ve gözeten” demektir.

El-Selâm “kullarına ihsanda bulunan ve onları güvende tutan” anlamına gelir. 

Esmaların anlamına dikkat edilirse hepsinin de yüce Allah’ın gücü ve kudreti hakkında bilgi verdiği anlaşılır. Bu güzel isimlerin yüzü suyu hürmetine yüce Allah’a sığınan kişilere inşallah hiçbir korku tesir etmeyecektir.

Geçim sıkıntısı nedeniyle korkan kişilerin okuyacakları dua

Maddi sorunlar insanların üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Geçim sıkıntısı ile mücadele eden kişilerin korkusuz bir yaşam sürdürmesi çok zordur. Ancak unutulmamalıdır ki rızık verenlerin en hayırlısı Allah’tır. Bu itibarla müminler rızıklarını kazanmak için çalışıp çabalamalı fakat bu konuda gereksiz korkuya kapılmamalıdır. Zira Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz ve çalışan bütün kullarının karşılığını layıkıyla verir.

Geçim sıkıntısından dolayı hissedilen korku şeytandan gelir. Şeytan maddi sıkıntıları kişinin kalbine vesvese olarak sokarak ona çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Müminlerin buna karşı iradeli olmaları gerekir. Şartlar ne olursa olsun kesinlikle harama bulaşmamak en doğru yoldur. Allah’ın lütfu geniştir ve o bütün mahlukatın rızkını eksiksiz verir.

Bakara suresinin 268. ayeti kerimesinin korku duası hükmünde okunması ile inşallah müminler geçim sıkıntısından kaynaklanan her türlü korkudan kurtulacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye’müruküm bil fahşa vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla vallahü vasiun alım (amin)

Bu dua aynı zamanda bereket duası hükmünde okunur. Ayeti kerimeyi her sabah 3 defa okuyan müminler inşallah kısa sürede büyük bir servet sahibi olacak ve geçim korkusundan kurtulacaklardır.

Kendi nefsinden korkan kişilerin okuyacakları dua

İnsanın nefsi bazen en şiddetli düşmandan bile daha fazla zarar verebilir. Büyük alimler bile kendi nefislerinden korunmak için yüce Allah’a sığınmışlardır. Çünkü nefisle mücadele hiçbir zaman bitmez ve insan nefsi gerçekten de çok güçlüdür. Büyük alimler devamlı dualar okuyarak nefsi terbiye etmek gerektiğini belirtmektedir.

Yunus suresinin 62. ayeti kerimesi nefisten kaynaklanan her türlü korku ve endişeden kurtulmayı sağlar. Bu duayı “nefis kişiyi her zorladığında okumak” inşallah büyük fayda sağlayacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun (amin)

Bu dua aynı zamanda kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen müminler için de çok faydalı sonuçlar vermektedir. Bu kısa duanın ezberlenmesi ve ihtiyaç duyulan her vakit okunması Allah’ın izniyle hayırlara vesile olacaktır.

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir