Hz. Muhammed’in Hadislerine Dayanan En Güzel Dualar

Allah’a yapılan güzel dualar 1

Af ve mağfiret için okunacak dua

“Allahümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fe’ğfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm.”

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah’ım! Ben (günah işleyerek) kendime çok yazık ettim. Doğrusu günahları ancak sen bağışlarsın. Beni kendi katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet eyle. Doğrusu sen bağışlayan ve esirgeyensin.” (Buhârî, Müslim)

Allah’a yapılan güzel dualar 2

Allah’tan istenecek tüm iyiliklerin duası

“Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü Ve es’elüke min hayrı ma te’lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub.”

Duanın Türkçe meali

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.” (Tirmizi)

Allah’a yapılan güzel dualar 3

Belalardan korunmak  için okunacak dua

“Allahümme’ğifirlî ve’rahmanî, ve âfinî ve’rızuknî”

Duanın Türkçe meali

“Allah’ım! Beni bağışla! Bana merhamet et! Bana afiyet ve rızık ver.” (Müslim)

Allah’a yapılan güzel dualar 4

Geçim sıkıntısından kurtulmak için dua

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.”

Duanın Türkçe meali

“Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla O’ndan yardım dilerim. Allah’ım! Senin hükmettiğine beni razı kıl. Benim için takdir edilende bereket ver ki, benim için geciktirdiğin (nimetin) acele gelmesini ve acele verdiğini de geciktirmesini istemeyeyim.” (İbnü’s-Sünni)

Allah’a yapılan güzel dualar 5

Güzel ahlak için okunacak dua

“İtteki’l-lâhe haysümâ künte ve etbi’i’s-seyyiete’l-hasenete temhuhâ ve hâliki’n-nâse bihulukin hasenin.”

Duanın Türkçe anlamı

“Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Yaptığın bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara karşı güzel ahlaklı ol!” (Tirmizî)

Allah’a yapılan güzel dualar 6

İşlerin düzene girmesi için okunacak dua

“Allahümme ahsin akibetena fi’l-umuri külliha ve ecirna min hizyi’d-dünya ve azabi’l-ahireti.”

Duanın Türkçe meali

“Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.” (İbn Hibban)

Allah’a yapılan güzel dualar 7

Musibetlerden korunmak için okunacak dua

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve ehlî ve mâlî”

Duanın Türkçe karşılığı

“Nefsimi, ailemi ve malımı Allah’ın adıyla korurum.” (İbnü’s-Sünni)

Allah’a yapılan güzel dualar 8

Öfke anında okunacak dua

“Allahümme’ğfirlî zenbî, ve ezhib ğayza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytanî”

Duanın Türkçe meali

“Allah’ım benim günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni şeytandan koru.” (İbnü’s-Sünni)

Allah’a yapılan güzel dualar 9

Üzüntü ve ıstırap hallerinde okunacak dua

“Lâ ilâhe İllallahü’l-Azim ül Halim.Lâ İlâhe illallahü Rabbul- Arşi’l-Azim.Lâ İlâhe illalahüü Rabbü’s-semavati ve Rabbul erdi ve Rabbül-Arşi’l-Kerim.”

Duanın Türkçe karşılığı

“Azim ve Halim Allah’tan başka ilah yok! Arş-ı Azim’in sahibi Allah’yan başka ilah yok!Bütün semaların ve arzın ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilak yok!” (Buhâri, Müslim)

Allah’a yapılan güzel dualar 10

Bağışlanma için okunacak dua

“Allahümme’ğfir lî ve’rhamnî ve elhıknî bi’r-refîki’l-a’lâ”

Duanın Türkçe meali

“Allah’ım! Beni bağışla ve merhamet et. Beni en yüce dosta ulaştır.” (Buhârî, Müslim)

Allah’a yapılan güzel dualar 11

Yalnız kalan kimsenin okuyacağı dua

“Sübhâne’l-meliki’l-kuddûsi Rabbi’l-melâiketi ve’r-rûhi. Cellelte’s-semâvâti ve’l-arda bi’l-izzeti ve’l-ceberûti”

Duanın Türkçe meali

“Meleklerin ve Cebrail’in Rabbi, mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım! Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sen göklere yeri, izzet ve  kudretinle yücelttin, büyük kıldın.” (İbnü’s-Sünni)

Allah’a yapılan güzel dualar 12

Zalim ve kötülere karşı Allah’tan yardım dileme duası

“Rabbi e’ınni ve la tu’ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vemkürli ve la temkür ‘aleyye vehdini ve yessirli’l-hüda vensurni ‘ala men beğa ‘aleyye. Rabbic’alni leke şekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mıtva’an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, va’ğsil havbeti, ve ecib da’veti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisanı, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.”

Duanın Türkçe karşılığı

“Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.” (Tirmizi, İbn Hıbban)

Allah’a yapılan güzel dualar 13

Zorluk anında yapılacak dua

“Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehû sehlen ve ente tec’alü’l-hazne izâ şi’te sehlen”

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah’ım! Ancak senin kolaylaştırdığın şey kolay olur. Sen dilediğin zaman sert, katı ve zor olan bir şeyi kolay ve yumuşak yaparsın.” (İbnü’s-Sünni)

Allah’a yapılan güzel dualar 14

Her türlü şerden koruyan dua

“E’ûzü bikelimâti’l-lâhi-t-tâmmeti min ğadabihî ve şerri i’bâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdirûn.”

Duanın Türkçe meali

“Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beni kötülüğe atan beraberliklerinden Allah’a sığınırım!” (İbnü’s-Sünni)

Allah’a yapılan güzel dualar 15

Okuyana cesaret veren muazzam etkili dua

“Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu’l- mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr.

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O’dur.” (İbnü’s-Sünni)

Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı ile ilgili okuyucu yorumları herkesi şaşırtıyor, bizi de gerçekten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.
Buraya tıklayıp bu değerli eseri (Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı) indirin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir